Půjčovní řád 

Společnost:  
Sportservis Staněk, se sídlem Rozdělovská 668 Velká Dobrá 273 61
IČ: 70785830
 (dále jen "pronajímatel"), 

Telefon: +420 605 281 537 

(dále jen "Obchodní podmínky") 

1. Zákazník jakožto nájemce (dále jen "Zákazník") je na základě smlouvy o nájmu  sportovního vybavení (dále jen "Smlouva") oprávněn používat sportovní výzbroj z  nabídky Pronajímatele (např. lyže, snowboard, lyžařské, běžecké, snowboardové boty, hole a příslušenství apod.) (dále jen "Předmět nájmu"), jejíž převzetí potvrdil        svým vlastnoručním podpisem na Smlouvě, a to po dobu smluvenou ve Smlouvě. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky, které jsou připojeny k návrhu Smlouvy. Obchodní podmínky jsou současně zveřejněny v provozovně Pronajímatele a na webových stránkách Pronajímatele. 

2. Zákazník je povinen za užívání Předmětu nájmu zaplatit Pronajímateli nájemné (dále jen "Nájemné"), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v provozovně Pronajímatele (dále jen "Ceník"). Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje,  že se seznámil s tímto Ceníkem a akceptuje jej. Nájemné se hradí za každý den užívání Předmětu nájmu (jedním dnem se rozumí doba 24 hodin od okamžiku předání Předmětu nájmu) s výjimkou dne, v němž bylo vybavení předáno Zákazníkovi, stalo-li se tak po 12. hodině. Nájemné za celou sjednanou dobu uhradí      Zákazník Pronajímateli při uzavření Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem úhrady Nájemného na smluvenou dobu užívání. 

3. Zákazník je oprávněn si předem rezervovat Předmět nájmu prostřednictvím webových stránek Pronajímatele nebo přímo v provozovně Pronajímatele, a to maximálně 30 dnů předem. Při rezervaci je Zákazník povinen složit zálohu odpovídající výši nájemného na rezervovanou dobu nájmu. Rezervace je účinná teprve složením zálohy na nájemné. V případě, že Zákazník zruší rezervaci více než 24 hodin před započetím doby nájmu, bude mu vrácena záloha na nájemné v plné výši. Pokud Zákazník zruší rezervaci méně než 24 hodin před započetím doby nájmu,     bude mu vrácena složená záloha snížená o nájemné za jeden den nájmu (storno poplatek ve výši jednodenního nájemného). Pokud Zákazník neoznámí pronajímateli zrušení rezervace, a přesto si Předmět nájmu nevyzvedne, pak vzniká Pronajímateli nárok na nájemné za každý započatý den rezervované doby nájmu, až do uplynutí         rezervované doby nebo do oznámení zrušení rezervace. 

4. Nájemné je splatné před převzetím Předmětu nájmu. Při uzavření Smlouvy je Pronajímatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi složení kauce (dále jen "Kauce")  ve výši dle Ceníku platného ke dni uzavření Smlouvy. Pronajímatel tuto Kauci Zákazníkovi vrátí, jestliže Zákazník splní veškeré povinnosti stanovené smlouvou, zejména vrátí-li Pronajímateli v dohodnuté době nepoškozený Předmět nájmu. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst vůči složené Kauci veškeré své peněžité pohledávky, jež eviduje vůči zákazníkovi, vyplývající z uzavřené Smlouvy. 

5. Zákazník je povinen vrátit Předmět nájmu v místě jeho převzetí, v dohodnutém termínu a pracovní době Pronajímatele, čistý a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému užívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, k němuž  je určen. 

6. Při překročení smluvené doby užívání Předmětu nájmu se Zákazník zavazuje zaplatit Pronajímateli částku odpovídající Nájemnému ve výši dle Ceníku za dobu, po kterou měl Zákazník Předmět nájmu ve svém užívání nad původně sjednanou dobu. Při předčasném vrácení Předmětu nájmu nevzniká Zákazníkovi nárok na                vrácení poměrné části nájemného. 

7. V případě celosezónního pronájmu je Zákazník povinen vrátit Předmět nájmu nejpozději do 12 měsíců od jeho převzetí, popř. kdykoliv dříve. V průběhu celosezónního pronájmu je Zákazník oprávněn požádat Pronajímatele o výměnu předmětu nájmu. 

8. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě, odcizení, poškození či zničení Předmětu nájmu. Zákazník bere na vědomí, že Předmět nájmu není pojištěn. V případě krádeže, ztráty Předmětu nájmu či jiné události, v důsledku níž Zákazník .Předmět nájmu Pronajímateli nevrátí, je Zákazník povinen uhradit Pronajímateli  veškeré vzniklé škody. 

9. V případě, že dojde k poškození Předmětu nájmu nebo jeho jednotlivé části, je Zákazník povinen uhradit Pronajímateli vzniklou škodu, tj. zejména náklady spojené s uvedením Předmětu nájmu nebo jeho jednotlivé části do původního stavu dle ceníku servisních prací. 

10. V případě znehodnocení Předmětu nájmu nebo jeho části je Zákazník povinen uhradit Pronajímateli škodu ve výši 2 rozdílu mezi cenou Předmětu nájmu v době  zapůjčení a zůstatkové hodnoty Předmětu nájmu nebo jeho nepoužitelné části. Dojde-li k poškození Předmětu nájmu nebo jeho jednotlivé části v důsledku                      úmyslného jednání Zákazníka je Zákazník povinen Pronajímateli uhradit veškeré vzniklé škody. 

11. Vedle skutečné škody je Pronajímatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi uhrazení smluvní pokuty stanovené dle Ceníku Pronajímatele ve výši odstupňované dle  závažnosti poškození Předmětu nájmu. 

12. Zásady používání Předmětu nájmu: Zákazník je povinen používat Předmět nájmu  pouze k účelu, ke kterému je určen, přičemž je povinen dbát, aby nebyl poškozen událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat v terénu, kde není  souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na tepelných zdrojích nebo v jejich      bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození apod.). Předmět  nájmu je nutno vrátit očištěný od sněhu a hrubých nečistot. Zákazník není oprávněn dát pronajatý Předmět nájmu do užívání třetí osobě, s výjimkou příp. nezletilého dítěte, pro které je Předmět nájmu pronajat. 

13. Pronajímatel nenese odpovědnost za škody způsobené pronajatým Předmětem nájmu na majetku Zákazníka, ani na movitých i nemovitých věcech jiných osob. Pronajímatel také nenese odpovědnost za újmu na zdraví Zákazníka či jiných osob, ledaže byla způsobena porušením povinnosti Pronajímatele. Zákazník bere na vědomí, že při pronájmu a servisu Předmětu nájmu může Pronajímatel vycházet pouze z údajů sdělených Zákazníkem. V případě, že se parametry Zákazníka pro servis Předmětu nájmu změní v průběhu celosezónního pronájmu, je Zákazník povinen nechat Předmět nájmu znovu seřídit, jinak Pronajímatel nenese odpovědnost za případně vzniklé škody. 

14. Při prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí ze Smlouvy či těchto  Obchodních podmínek se Zákazník zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení. 

15. Zákazník bere na vědomí, že Pronajímatel jako správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje Zákazníka v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a příp. platební údaje Zákazníka, za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany Smlouvy a za účelem plnění povinností smluvních stran ze Smlouvy nebo ze zákona. V případě, že Pronajímatel pronajme Zákazníkovi Předmět nájmu bez složení Kauce, zpracovává také rodné číslo nebo číslo, typ a  datum platnosti osobního dokladu Zákazníka za účelem ochrany oprávněného zájmu Pronajímatele na ochraně jeho majetku a uplatnění nároků ze Smlouvy. Se souhlasem Zákazníka může být také zpracováváno telefonní číslo za účelem informování o dalším poskytování služeb Pronajímatelem. Osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány po dobu trvání nájmu a dále po dobu tří let od ukončení nájmu, v případě souhlasu se zpracováním telefonního čísla pro účely marketingu bude uchováváno po dobu tří let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. Zákazník může kdykoli po ukončení nájmu písemně vznést námitku proti zpracování telefonního čísla. Veškeré osobní údaje se Pronajímatel zavazuje zpracovávat v souladu s právními předpisy. Osobní údaje Pronajímatel nepředává třetím osobám, s výjimkou externího zpracovatele účetnictví. Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech skutečnostech, o kterých je      Pronajímatel jako správce povinen Zákazníka informovat dle právních předpisů, zejména o jeho právu na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a o právu podat stížnost u dozorového úřadu. Informace o  zpracování osobních údajů jsou také k dispozici i na webových stránkách                           pronajímatele. 

16. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto Obchodních podmínek. Změny je Pronajímatel povinen oznámit jejich zveřejněním na webových stránkách Pronajímatele a vyvěšením v provozovně Pronajímatele. 

17. Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že se řádně a dostatečně seznámil s textem Smlouvy i s textem těchto Obchodních podmínek, porozuměl jim a nemá vůči nim  žádné výhrady. 

18. Tyto Obchodní podmínky platí od 26.2.2021 do odvolání, nebo jejich novelizace.